หัวข้อ :
 ขอให้ขยายถนน 226 ช่วง อุทุมพรพิสัย ถึง ศรีสะเกษ
รายละเอียด :
  ถนนช่วงนี้คับแคบมาก และมีการขายของริมทางหลวง การสัญจรค่อนข้างลำบาก รถเยอะ อยากให้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร

ผู้ถาม :
 ณัฐพล ผกาแดง
E-mail :
  mai_rukdee@hotmail.com
เมื่อ :
 12/4/2556 21:59:40
หมายเลข IP :
124.122.156.156

          หมายเหตุ : จะเผยแพร่ข้อร้องเรียนนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่มีการตอบข้อร้องเรียนแล้ว

ผู้ตอบ:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
E-mail :
 
เมื่อ :
  17/4/2556 15:34:45
คำตอบที่ 1:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ รับเรื่องแล้ว จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทราบและแก้ไขในโอกาสต่อไป 


ผู้ตอบ:
แขวงการทางศรีสะเกษ
E-mail :
  doh0751@doh.go.th
เมื่อ :
  23/4/2556 10:34:01
คำตอบที่ 2:
เรียน คุณณัฐพล ผกาแดง
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ช่วงระหว่าง อ.อุทุมพรพิสัย - ศรีสะเกษ กรมทางหลวงมีแผนงานที่จะปรับปรุงเป็น 4 ช่องจราจรโดยได้มีการสำรวจและออกแบบไว้แล้ว และได้เสนอแผนงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - 2556 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด แขวงการทางศรีสะเกษได้คำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง จึงได้เสนอเข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยผลักดันงบประมาณอีกทางหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
แขวงการทางศรีสะเกษ หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2 คำตอบ