หัวข้อ :
 การรับโอนข้าราชการ
รายละเอียด :
 อ้างถึง 1. หนังสือกรมทางหลวง ที่ คค 0603/1866 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552 2. ใบคำร้องขอโอน นายนพดล ประสาททอง 3. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ตามที่อ้างถึง 1.กรมทางหลวงมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการจากกระทรวง กรม และส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรม ข้าพเจ้านายนพดล ประสาททอง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ได้ยื่นคำร้องขอโอนไปรับราชการสังกัดกรมทางหลวง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตามที่อ้างถึง 2. และกองการเจ้าหน้าที่มีบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้อำนวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 พิจารณาผ่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง ตามที่อ้างถึง 3. ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองของกรมทางหลวงซึ่งไม่แน่ใจในสายงาน ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามกองการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 จะทำการประกาศขึ้นบันชีสอบผ่านตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และจะบรรจุให้หมดบัญชีก่อนแล้วจะพิจารณาผู้โอน จึงขอความกรุณาโปรดพิจารณาทบทวนใหม่ดังนี้ 1.โดยทั่วไปกระบวนการจัดสรรหา ต้องพิจารณาตามที่ประกาศรับโอนให้แล้วเสร็จสิ้นก่อน เมื่อไม่พอแล้ว จึงประกาศสอบชึ่งข้าพเจ้าก็ดำเนินการในช่วงที่กรมทางหลวงประกาศรับโอนตามที่อ้างถึง 1. 2. ข้าพเจ้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ตั้งแต่ระดับ 2 ปฏิบัติหน้าที่คนเดียวในองค์กรตั้งแต่งานปฏิบัติยันงานบริหาร และงานงบประมาณ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 9 ปี ก่อนมีการบรรจุตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติในส่วยงานซึ่งก่อนหน้านี้กรมทางหลวงก็เคยพิจารณารับโอนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เกื้อกูลกับ ตำแหน่งนายช่างโยธาฯ 3.หากมีการประกาศขึ้นบันชีสอบผ่านตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและเรียกบรรจุหมดแล้วจะมีตำแหน่งเหลือให้ข้าพเจ้าโอนหรือไม่ ยังไงโปรดชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ข้าพเจ้าด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ผู้ถาม :
 นพดล ประสาททอง
E-mail :
  yotanew@hotmail.com
เมื่อ :
 9/9/2552 14:49:10
หมายเลข IP :

          หมายเหตุ : จะเผยแพร่ข้อร้องเรียนนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่มีการตอบข้อร้องเรียนแล้ว

ผู้ตอบ:
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
E-mail :
 
เมื่อ :
  14/9/2552 11:30:24
คำตอบที่ 1:
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับเรื่องแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1 คำตอบ