หัวข้อ :
 เสนอข้อคิดเห็นร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการเลขที่ 55115045999
รายละเอียด :
  หจก.ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี เลขที่ 93 หมู่ที่ 2 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทร (055)725404 แฟกช์(055)725368 ----------------------------------------------------------------------------------------------- เลขที่ 53/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง เสนอข้อคิดเห็น ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) งานประกวดราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55115045999) เรียน คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เลขที่โครงการ : 55115045999 อ้างถึง ร่างขอบเขตงาน (TOR) กรมทางหลวงโดยแขวงการทางพิษณุโลก เลข ที่โครงการ 55115058984 ตามที่ แขวงการทางกำแพงเพชร ได้ทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานประกวดราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 55115045999 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0201 ตอน กม. 4+185 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่1) – ขาณุวรลักษบุรี กม. 1+381 – กม. 4+185 และได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ 3.5 ว่า “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นได้รับการจดทะเบียนจากกรมทางหลวงเป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ 4 และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น” ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี ขอเสนอความเห็นในคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า “คุณสมบัติตามข้อ 3.5 เป็นการกีดกันการแข่งขันเสนอราคาที่เป็นธรรมของผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับเหมาที่จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษหรือผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น1-ชั้น4 หรือผู้รับเหมางานบำรุงประเภทที่4 ต่างมีคุณสมบัติที่จะเสนอราคาได้ เพราะมีบุคลากร เครื่องจักรกลและประสบการณ์ในการทำงานในงานลักษณะเดียวกันกับงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์มาแล้วทั้งสิ้น อีกทั้งในหน่วยงานของกรมทางหลวงเอง(แขวงการทางพิษณุโลก กรมทางหลวง) ก็มี TOR ลักษณะเดียวกับงานในโครงการนี้ กำหนดคุณสมบัติสอดคล้องกับสิ่งที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี ร้องขอคือ“คุณสมบัติผู้เสนอราคาข้อ 3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นทาง 1-4 หรือผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ 4 งานเสริมผิวทางแบบ HOT MIXED กับกรมทางหลวงและไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมานั้น (ตามที่อ้างถึง) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี ขอให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เปลี่ยนข้อความให้เป็นดังนั้น “ข้อ 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนผู้รับเหมาชั้นพิเศษ หรือผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น1 - ชั้น4 หรือ ผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ 4 และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนนั้น” จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ ขอแสดงความนับถือ (นายรุ่งโรจน์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ) หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้ถาม :
 นายรุ่งโรจน์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
E-mail :
  tasai93@gmail.com
เมื่อ :
 14/11/2555 11:55:02
หมายเลข IP :
61.19.65.234

          หมายเหตุ : จะเผยแพร่ข้อร้องเรียนนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่มีการตอบข้อร้องเรียนแล้ว

ผู้ตอบ:
สำนักงานประชาสัมพันธ์
E-mail :
 
เมื่อ :
  19/11/2555 14:27:59
คำตอบที่ 1:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ รับเรื่องแล้ว จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทราบในโอกาสต่อไป 


ผู้ตอบ:
แขวงการทางกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงตาก
E-mail :
  doh0450@doh.go.th
เมื่อ :
  7/12/2555 14:44:07
คำตอบที่ 2:
เรียนคุณรุ่งโรจน์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ตามข้อเสนอข้อคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) กรณีกำหนด
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ 3.5 “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนจากกรมทางหลวงเป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ 4 และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น” เป็นการกีดกันการแข่งขันเสนอราคาที่เป็นธรรมของผู้รับจ้าง นั้น
แขวงการทางกำแพงเพชร ได้ตรวจสอบตามข้อคิดเห็นดังกล่าว และพิจารณาดำเนินการปรับปรุง
ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (ฉบับสอง) (Terms of Reference : TOR) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ 3.5 เป็น “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น 1 หรือชั้น 2 หรือผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ 4 และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แขวงการทางกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงตาก
 หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2 คำตอบ