หัวข้อ :
 ขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2
รายละเอียด :
  บันทึกร้องเรียน 7 กันยายน 2554 เรื่อง ขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 เรียน อธิบดีกรมทางหลวง ผ่าน ผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานี ตามที่ท่านได้อนุญาตให้เจ้าของที่ดินเอกชน ทำทางเชื่อมระหว่างที่ดินเอกชน กับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 เชื่อมระหว่างจังหวัดอุดรธานี-กับจังหวัดหนองคาย ช่วง กม.ที่ 129+281 ไปแล้วนั้น บัดนี้ปรากฏว่าทางเชื่อมดังกล่าวได้กั้นทางน้ำ ลำห้วยหนองงูเหลือม ซึ่งเป็นลำห้วยสายสำคัญ ที่ระบายน้ำจากพื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่ (รายละเอียดตามแผนที่แนบ) ซึ่งทำให้ประชาชนใน 10 หมู่บ้าน 3 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะน้ำท่วมขัง เนื่องจากการระบายน้ำไม่สะดวก นอกจากนั้นผลผลิต การเกษตรโดยเฉพาะข้าว ในพื้นที่ดังกล่าวยังได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนมีปัญหาตอนเมื่อทางเชื่อมทางหลวงจุดดังกล่าวได้เกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ต่อสุขภาพ 1. สุขภาพจิตเสีย เนื่องจากเครียดจากภาวะน้ำท่วมขัง 2. โรคทางผิวหนังต่างๆ ซึ่งเกิดจากภาวะที่บริเวณบ้านมีน้ำท่วมขัง เช่น น้ำกัดเท้า ฮ่องกงฟุต 3. เจ็บป่วย จากโรคระบาดหรือโรคที่มากับน้ำ เช่นโรคฉี่หนู เวลาเกิดบาดแผลจะหายช้ากว่ากว่าปกติเนื่องจากต้องสัมผัสน้ำ เรื่อยๆ 4. เกิดการแพร่พันธุ์ของยุงเป็นจำนวนมากเนื่องจาก น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ต่อการเกษตร 1. ทำให้ข้าวในนาไม่งอกงามเหมือนเคย เนื่องจากแต่ก่อนน้ำจะท่วมขังประมาณ 1-2 วัน จะลดทันทีเนื่องจากน้ำไหลสะดวก แต่ปัจจุบัน ข้าวในนาเกิดอาการที่เรียกว่า “น้ำเหยียบข้าว” คือ ใบข้าว จะชูขึ้นเหนือน้ำได้เล็กน้อย ไม่แตกกอ เหลืองซีด เนื่องจากน้ำท่วมขังหลายวันติดต่อกัน แต่ไม่ตาย แต่ทำให้ ผลผลิตลดลงจากเดิมมาก 2. เกิดการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะหอยเชอรี่ ระบาดหนัก กัดกินต้นข้าว แพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ในภาวะน้ำท่วมขัง ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 1. ทางสาธารณะเชื่อมระหว่างบ้านยางบึง ไปบ้านโนนงาม บ้านพรานเหมือน สัญจรไปมาลำบากต้องเดินทางอ้อม เป็นระยะทางหลายกิโล เมื่อน้ำลดในหน้าแล้ง ต้องเสียงบประมาณ(ซึ่งเป็นภาษีประชาชน) ซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก ทุกปี 2. ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ถูกน้ำกัดเซาะ ท่วมขังนานอาจทำให้เกิดการยุบของโพรงน้ำใต้ดินได้ 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ช่วงดังกล่าว ถูกน้ำกัดเซาะ ท่วมขังเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ 4. ปลาไม่สามารถ เดินทางขึ้น-ลง ไปวางไข่ ระหว่างห้วยหลวง กับบึงสังข์ได้ เนื่องจากมีการลักลอบนำอุปกรณ์ดักปลา โดยเฉพาะ ลอบดักปลา มาสวมไว้ในท่อระบายน้ำ ทำให้ปริมาณปลา ในบึงสังข์ และหนอง รอบๆบึงเช่น หนองลาด หนองตะคู มีปริมาณลดลง ชาวบ้านหากินลำบากขึ้น ปัจจุบันทางเชื่อมเข้าที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ติดกับ องค์การเภสัชกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด้านทิศเหนือ) เจ้าของปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้ สภาพเป็นที่รกร้างไม่ทำประโยชน์อันใด แต่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ 25 ตร.กม. ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน 10 หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 25 ตร.กม. จึงขอให้ท่านยกเลิกหรือแก้ไขทางเชื่อมทางหลวงจุดดังกล่าว เพื่อให้การไหลของน้ำในลำห้วยสะดวกขึ้น ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาโดยตรงที่ท่านต้องดำเนินการ เป็นปัญหาเด่นชัดที่สามารถแก้ไขได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องให้ลงลายชื่อหรือนำคนมาชุมนุมเรียกร้อง ซึ่งอาจเสียหายต่อภาพลักษณ์หน่วยงานของท่านได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานของท่านจะเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายทวีศักดิ์ อั้งยุทธ) ผู้ประสานงานผู้ได้รับความเดือดร้อน ศูนย์ประสานงาน 152 หมู่ 3 บ้านยางบึง ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 E-mail : damrongthai@gmail.com มือถือ: 081-5927704 ภาพแสดง: สภาพที่ดินเอกชน ที่ทำทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ปัจจุบันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์อันใด แต่ทางเชื่อมทางหลวงดังกล่าว กั้นลำห้วยหนองงูเหลือม ทำให้น้ำเอ่อท่วม สร้างความเสียหาย เป็นบริเวณกว้าง ประมาณ 15,000 ไร่ ภาพแสดง : ลำห้วยหนองงูเหลือม ทีไหลอ้อมที่ดินเอกชน ผ่านทางเชื่อม ก่อนไหลลงสู่ ทุ่งหนองสัง เลิงบ้านงอย และห้วยหลวง ตามลำดับ ภาพแสดง : การเอ่อล้นของลำห้วยหนองงูเหลือม บ่าเข้าท่วม แปลงนา ภาพแสดง : การเอ่อล้นของลำห้วยหนองงูเหลือม บ่าเข้าท่วม แปลงนา ภาพแสดง : น้ำขาเข้า ก่อน ผ่านทางเชื่อม เอกชน น้ำขาเข้า ภาพแสดง : ทางเชื่อม ระหว่างที่ดินเอกชน กับ ทางหลวงแผ่นดิน ที่กั้นลำห้วย หนองงูเหลือม น้ำขาออก ภาพแสดง : ลำห้วยหนองงูเหลือม จุดที่ผ่าน ทางเชื่อมมา แล้วไหลผ่านลอดสะพาน จะเห็นว่า ปริมาณไหลผ่าน น้อยกว่าขาเข้ามาก ภาพแสดง : สะพานห้วยหนองงูเหลือม กม.ที่ 129+281 จุดที่ มวลน้ำจากพื้นที่ ปรมาณ 25 ตร.กม. เนื้อที่รับน้ำฝน ประมาณ 15,000 ไร่ ไหลลอดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ลงสู่ ทุ่งหนองสัง เลิงบ้านงอย และห้วยหลวง ตามลำดับ ภาพแสดง อาการ “น้ำเหยียบข้าว” ข้าวจะเหลืองซีด ไม่โต ไม่แตกกอ แต่ไม่ ตาย ภาพแสดง : ทางสาธารณะ สายบ้านยางบึง- บ้านโนนงาม-บ้านพรานเหมือน ซึ่งรถรับ-ส่งนักเรียนและประชาชนทั่วไปใช้เดินทางสัญจร เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้ลำบากในการเดินทาง ทางสาธารณะเสียหาย ภาพแสดง : ทางสาธารณะ สายบ้านยางบึง- บ้านโนนงาม-บ้านพรานเหมือน ซึ่งรถรับ-ส่งนักเรียนและประชาชนทั่วไปใช้เดินทางสัญจร เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้ลำบากในการเดินทาง ทางสาธารณะเสียหาย ภาพแสดง : ป้ายโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ท่งหนองตะคู ซึ่งเดิมทางสาธาณะระหว่าง บ้านยางบึง กับบ้านโนนงาม ใส่ท่อแบบกลม ทำให้น้ำ ด้านบนไหลไม่ทัน อบต.บ้านขาว ได้แก้ไขปัญหาให้ผู้เดือดร้อนแล้ว น้ำไหลผ่านได้สะดวกดี แต่ขณะนี้ เกิดน้ำท่วมขัง เนื่องจากเกิดปัญหา “น้ำดัน” เพราะ น้ำไหลผ่านจุดทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ไม่สะดวก ภาพแสดง : ทางรถไฟ ซึ่งน้ำเอ่อท่วม สองทาง ภาพแสดง : น้ำท่วมขัง บริเวณบ้าน ไม่ว่าหลังเล็ก หลังใหญ่ ได้รับผลกระทบ ถ้วนหน้า

ผู้ถาม :
  นายทวีศักดิ์ อั้งยุทธ
E-mail :
  damrongthai@gmail.com
เมื่อ :
 10/9/2554 17:22:53
หมายเลข IP :
115.67.101.28

          หมายเหตุ : จะเผยแพร่ข้อร้องเรียนนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่มีการตอบข้อร้องเรียนแล้ว

ผู้ตอบ:
สำนักงานประชาสัมพันธ์
E-mail :
 
เมื่อ :
  19/9/2554 14:45:37
คำตอบที่ 1:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ รับเรื่องแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 


ผู้ตอบ:
แขวงการทางอุดรธานี
E-mail :
 
เมื่อ :
  18/10/2554 14:19:47
คำตอบที่ 2:
เรียนคุณทวีศักดิ์ อั้งยุทธ ตามที่ท่านร้องเรียนตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น
แขวงการทางอุดรธานีได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่าบริเวณที่ถูกร้องเรียนคือทางหลวงหมายเลข 2 ตอนต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี - บ้านน้ำสวย กม.467+324 มีทางเชื่อติดต่อกับทางหลวงซึ่งได้วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร แล้ว จำวน 2 แถว เบื้องต้นแขวงการทางอุดรธานีได้ทำการขุดรื้อทางเชื่อมดังกล่าวออกเพื่อให้การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น
ส่วนการแก้ไขในระยะยาวนั้น แขวงฯจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมจุดนี้ เพิ่มท่อระบายน้ำเพื่อช่วยในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2 คำตอบ