หัวข้อ :
 สอบถามการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร
รายละเอียด :
 ขออนุญาตสอบถามถึงกรมทางหลวงว่าถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 ช่วงระหว่างอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถึง ตลาดสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ ซึ่งมีผิวการจราจรเพียง 2 ช่องจราจร แต่เนื่องจากปัจจุบันการจราจรของถนนสายดังกล่าวมีปริมาณมากทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความล่าช้าและมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการที่มีปริมาณรถมากขึ้น อยากทราบว่ากรมทางหลวงมีแผนในการจัดสร้างให้เป็นถนนที่มีช่องทางการจราจร 4 ช่องจราจรตลอดสายหรือไม่

ผู้ถาม :
 นายสุรศักดิ์ พรมเกตุ
E-mail :
  spsk1@hotmail.com
เมื่อ :
 1/7/2553 13:35:38
หมายเลข IP :

          หมายเหตุ : จะเผยแพร่ข้อร้องเรียนนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่มีการตอบข้อร้องเรียนแล้ว

ผู้ตอบ:
สำนักงานประชาสัมพันธ์
E-mail :
 
เมื่อ :
  6/7/2553 14:21:17
คำตอบที่ 1:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ รับเรื่องแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  


ผู้ตอบ:
แขวงการทางกาฬสินธุ์
E-mail :
  doh0361@doh.go.th
เมื่อ :
  7/7/2553 14:28:43
คำตอบที่ 2:
แขวงการทางกาฬสินธุ์ กรมทางหลวง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ทางหลวงช่วงจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ถึงอำเภอสมเด็จ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร กรมทางหลวงได้จัดไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง ระหว่าง
ปี พ.ศ.2553 - ปี พ.ศ. 2557 แล้ว ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้าง ขยายช่องจราจร 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณในการดำเนินการขยายเป็น 4 ช่องจราจร จาก
กม. 49+910 – กม. 52+700 ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง เพิ่มอีก ระหว่าง กม. 79+275 – กม. 84+620 ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร บริเวณหน้าหมวดการทางสมเด็จถึงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มกราคม พ.ศ. 2554
 


ผู้ตอบ:
สำนักแผนงาน
E-mail :
 
เมื่อ :
  4/8/2553 11:10:25
คำตอบที่ 3:
เรียนคุณสุรศักดิ์ พรมเกตุ ตามที่ท่านร้องเรียนตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น
สำนักแผนงานได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่ากรมทางหลวงมีแผนจะก่อสร้างทางแนวใหม่บนทางหลวงหมายเลข 12 เชื่อมระหว่าง กาฬสินธุ์ - อ.กุฉินารายณ์ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยลดปริมาณจราจรบนทางช่วง กาฬสินธ์ - อ.สมเด็จ ลงบางส่วน เนื่องจากผู้ใช้ทางไม่ต้องอ้อมผ่าน อ.สมเด็จ อย่างไรก็ตาม ทางช่วงระหว่าง กาฬสินธ์ - อ.สมเด็จ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตรนี้ ก็ยังคงมีแผนที่จะดำเนินการขยายเป็น 4 ช่องจราจรตามความเหมาะสมในอนาคต โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวงระหว่างปี 2555-2559 แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ หน้า : 1 จากทั้งหมด : 3 คำตอบ